Skip links

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2021

Az ImPulzus – Kreatív Zenei Műhely és a Divisart Kft. közös munkájának eredményeként első alkalommal írunk ki zeneszerzőversenyt, amelynek célja, hogy a mai fiatal szerzők számára olyan fórumot hozzon létre, amely által kifejezetten az ifjúsági énekkarok számára íródott műveikkel tudnak bemutatkozni.

A koncepció lényege, hogy miután mindannyian ifjúsági énekkarokban nőttünk fel, majd a következő években felnőtt együttesek vezetőivé, illetve tagjaivá váltunk, azt tapasztaltuk, hogy amennyire bőséges irodalma van a kisebb korosztálynak, és amennyire érdekes, és összetett irodalom hozzáférhető a felnőtt énekkaroknak, ez az ifjúsági énekkarok számára sokkal kevésbé igaz.

Az alsó és felső tagozatos kórusok számára számos versfeldolgozás, népi játék és a korábbi évtizedek munkái állnak rendelkezésre, amelyek bőséges választási lehetőséget adnak a karnagyok számára – mind a nehézség, mind a gyerekek számára érdekes témák tekintetében. Sajnos azonban ezek a témák a 12-18 éves korosztály számára sokszor már gyerekesnek is tűnhetnek, nem igazán érzik magukat motiváltnak az éneklésük során.

 

A felnőtt együtteseknél pedig azt tapasztaljuk, hogy ők már alkalmasak a sokkal nehezebb darabok megszólaltatására is – azonban ezek a művek jellemzően olyan hangi igényeket, és összetettségükben koncentrációigényt is támasztanak az énekesekkel szemben, ami ifjúsági énekkarok számára a legtöbb esetben nem megugorható.

A HangKELTŐ Ifjúsági Zeneszerzőverseny célja, hogy kifejezetten az ifjúsági korosztály számára adjon olyan új énekelnivalót, amely a személyiségüknek és életkoruknak is motiváló témákat dolgoz fel. Fontos, hogy a darabok olyan nehézségben szülessenek, ami egyszerre jelent kihívást és megoldható feladatot számukra, valamint lehetőséget teremt ezáltal a kortárs zene népszerűsítésére és új művek bemutatására.
Kifejezetten örülni fogunk, azaz előnyben részesítünk olyan kompozíciókat, amelyek tematikájukban a XXI. századi világra is reflektálnak, adott esetben a jelenkor kihívásaira keresnek választ.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A pályázók köre

A pályázaton résztvevők felső életkori határa: 40 év. Díjazás esetén a szerződéskötés kizárólag magyar adóazonosító jellel és TAJ-számmal rendelkező magánszeméllyel vagy magyar egyéni vállalkozóval, továbbá magyar, illetve külföldi gazdasági társasággal lehetséges.

 

2. Műfaj, kategóriák

Pályázni a cappella vagy hangszerkíséretes - legfeljebb 3 hangszer - kórusművel lehet az alábbi kategóriákban:

 • Kórusmű ifjúsági egyneműkarra;
 • Kórusmű ifjúsági vegyeskarra.

Egy Pályázó mindkét kategóriában benyújthat pályázatot, és egy kategóriában maximum 2 művel pályázhat.

 

3. A pályaművel szemben támasztott szakmai követelmények

A műveket szabadon választott kórusfelállásban, kíséret esetén legfeljebb 3 hangszerrel számítva kérjük benyújtani, amennyiben lehetséges olyan egyszerűsítéssel, amivel a kíséret akár 1-1 hangszerrel is megszólaltatható.
A pályamű legalább 2, de legfeljebb 6 perc hosszúságú lehet, többtételes mű esetében legfeljebb 10 perc.

Hangterjedelme és jellemző fordulatai illeszkedjenek a megadott korosztály képességeihez. Külön előnyben részesülnek azok a művek, amelyek megszólaltatása akár középiskolai énekkar számára is megoldható, mind a hangterjedelem, mind az elsajátíthatóság szempontjait figyelembe véve (pl. szólamszám, illetve a szólamok énekelhetősége az amatőr együttesek szintjén).

 

4. A pályaműre vonatkozó feltételek

A pályamű nem tartalmazhat előre rögzített bejátszást (zene, szöveg vagy zaj).

Műrészletekkel (pl. többtételes mű egy-egy tételével) nem lehet pályázni.

A pályázatra magyar, angol, német és latin nyelvű darabokat lehet beküldeni.

A beadott darab nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban bemutatott vagy közreadott (hangfelvétel, kotta) mű.

A pályaműre vonatkozóan pár mondatos (max. 1500 karakter, szóközökkel) összefoglalót is kérünk a darabról, a keletkezésének hátteréről, az ajánlott korosztályról, illetve mindarról, amit még a Pályázó fontosnak tart. Idegen nyelvű mű esetén a bemutatkozó leíráshoz a szöveg kivonatát is kérjük hozzátenni.

A benyújtott kotta, a hangfelvétel, az összefoglaló szöveg, valamint a fájlnév a Pályázó nevét, aláírását nem tartalmazhatja, illetve bármilyen más módon a Pályázó személyére utalni nem lehet. Ha egy beadott anyagon a Pályázó kilétére utaló jelzés szerepel, az a pályamű nem vehet részt a pályázaton!

Pályázni csak saját művel lehet, a beadott művek eredetiségéért és egyediségéért a Pályázó felel. A zeneművek, illetve összetett művek zenéje nem lehet korábban már nyilvánosságra hozott zenemű átdolgozása, és átdolgozást részben sem tartalmazhat. A Pályázónak továbbá rendelkeznie kell valamennyi vele közösen alkotó társszerző, valamint átdolgozás esetén az alapul szolgáló mű (pl. dal esetében az eredeti vers szerzője) előzetes írásbeli engedélyével. A Hangkeltő Alapítvány plágiummal összefüggő, vagy a pályamű benyújtásához szükséges engedélyek megszerzésének elmulasztása miatt felmerülő kártérítési vagy egyéb igényekkel kapcsolatosan a felelősségét kifejezetten kizárja, azokkal szemben a Pályázó a saját személyében köteles helytállni. A jelen pontban foglaltak megsértése a pályázat érvénytelenségét és a pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A pályázatot érvénytelennek tekintjük, amennyiben a Pályázó vagy a zenemű nem tesz eleget a pályázati kritériumoknak, a megadott határidőn túl érkezik be, valamint a benyújtott dokumentációban a Pályázó kilétére utaló jelzés szerepel.

A pályázatból egyoldalúan kizárható a Pályázó, amennyiben bármilyen módon befolyásolja vagy megkísérli befolyásolni a pályázat menetét, és a pályaművek anonim elbírálásának folyamatát.

 

5. A pályaművek benyújtásának módja

A pályázatot kizárólag a kiíró erre kijelölt weboldalán keresztül történő feltöltéssel lehet benyújtani, a pályázati űrlap kitöltésével. Az űrlapban foglaltaktól utóbb nem lehet eltérni – ide nem értve a szerződéses adatokban bekövetkező esetleges változásokat –, mert az a pályázat utólagos érvénytelenítését vonja maga után.

A beadáskor csatolni szükséges dokumentáció és formátuma:

 • Kotta – pdf formátum, max. 5MB
 • Összefoglaló szöveg – pdf formátum, max. 1 MB
 • Hangfile – mp3-formátum, max. 10MB

Fájlnév:

 • ékezetek nélkül tartalmazza a mű címét, valamint a pdf-es tartalmaknál a "kotta" vagy "szoveg" megjelölést.

Pl: estidal_kotta.pdf, estidal_szoveg.pdf, estidal.mp3

 

A kottának az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • mű hossza
 • tempóelőírások

Rosszul olvasható, szkennelt kéziratok, illetve rossz minőségű hangfájlok elfogadására nincs lehetőség.

A benyújtott pályaművek módosítására nincs lehetőség.

Nevezési díj nincs.

A beadással kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: divisartmusic@gmail.com

 

6. A pályázat időbeli ütemezése

A pályázat meghirdetése: 2020. december 21.
A teljes pályázati kiírás a https://hangkelto.hu/ifjusagi-zeneszerzoverseny-2021 weboldalon érhető el.
A pályázati anyagok beérkezési határideje: 2021. április 5. 24.00 CET MEGHOSSZABBÍTVA: 2021. május 31. 24.00 CET
Mivel a zeneszerzőversenynek fontos eleme a művek bemutatására szolgáló zárókoncert, és jelenleg bizonytalan a kóruspróbák megtartása és különösen egy koncert szervezése, ezért a beadási határidő meghosszabbítása mellett döntöttünk.
Eredményhirdetés: 2021. augusztus 9.
Ősbemutató koncert tervezett ideje, helyszíne: 2021. november 13., Budapest, Nádor terem

 

7. A zsűrizés menete

A zsűri tagjai:

 • Gerenday Ágnes
 • Gyöngyösi Levente
 • Horváth Márton Levente

A pályázati anyagokat a pályázati koordinátor ellenőrzi, belső azonosítószámmal látja el és a beérkezett dokumentumokat a zsűri számára előkészíti.
A pályázaton a pályaműveket a zsűri anonim módon bírálja el. A zsűritagok a belső azonosítószámmal ellátott pályaműveket kapják meg bírálatra.
A zsűri a pályaművek díjazásáról zárt ülésen dönt. A Pályázók a zsűri döntését követően e-mailben kapnak tájékoztatást.
A pályázat eredményét a https://hangkelto.hu/ifjusagi-zeneszerzoverseny-2021 weboldalon közöljük.
A zsűri fenntartja a jogot, hogy amennyiben megfelelő számú, avagy színvonalú mű hiányában egy díjat nem tud kiosztani, akkor az adott díjat visszatartsa.

 

8. Díjazás

A zsűri döntése alapján kategóriánként 3 pályamű kaphat díjazást, az alábbiak alapján:

 • 1. díj 100.000 Ft
 • 2. díj 70.000 Ft
 • 3. díj 50.000 Ft

A Hangkeltő Alapítvány a megítélt díjazást a Pályázati űrlapon meghatározottak szerint megkötött szerződés alapján fizeti meg.

 

9. A pályázó kötelezettségei

A díjazott pályamű kottáján, minden információs anyagon, valamint a Pályázó nyilatkozataiban, amelyben a díjazott mű a későbbiekben szerepel, a Pályázó köteles az alábbiakat feltüntetni vagy megemlíteni: „A HangKELTŐ Ifjúsági Zeneszerzőverseny 2021 díjazottja.

A díjazott művek előadásához és annak felvételéhez a bemutató koncerten hozzájárul, a fellépő énekkarokat elfogadja, kérés esetén instrukciókkal látja el.

A díjazott a művek kiadásához hozzájárul, a kiadáshoz szükséges szerzői kötelezettségeinek eleget tesz.

 

10. A kiíró kötelezettségei

A díjazott művek a Divisart Kft. gondozásában kiadásra kerülnek. A kiadás során felmerülő összes kötelezettség a kiadót terheli.
A kiíró a pályázathoz kapcsolódó bemutató koncertet teljes egészében megszervezi és lebonyolítja. A fellépők számára a díjazott műveket eljuttatja, szükség esetén a zeneszerzővel való egyeztetést lehetővé teszi.

 

11. A pályázat lebonyolítója

A pályázat lebonyolítója a Hangkeltő Alapítvány, a Divisart Kft. együttműködésével.

A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a Hangkeltő Alapítvány és a Divisart Kft. munkavállalói, szerződéses partnerei, önkéntesei és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

EREDMÉNY